پروژه بازسازی آقای امیری

پروژه بازسازی شرکت همکار معدن آسیا

پروژه بازسازی منزل آقای کرمانی

پروژه بازسازی آقای صمیمی

پروژه اجرای دکوراسیون داخلی آقای میرزایی

بازسازی بنیاد امام رضا (ع)