شرکت ویستا افرند- فروش و نصب پرده تصویری- پروژه شهر کتاب

نام پروژه :

پروژه فروشگاه شهر کتاب دانشگاه

محل انجام پروژه :

خیابان انقلاب

سال انجام پروژه :

۱۳۹۷

نوع پروژه :

چاپ و نصب پرده های شید رول تصویری

متراژ/تعداد :

چاپ و نصب ۳۰ متر مربع پرده شید رول تصویری با لوگوی شهر کتاب