نام پروژه :

پروژه شرکت هوشمند یاران

محل انجام پروژه :

میدان فاطمی

سال انجام پروژه :

۱۳۹۷

نوع پروژه :

تولید و نصب پرده لوردراپه و کرکره چوبی

متراژ/تعداد :

تولید و نصب ۱۱متر مربع پرده لوردراپه، تولید و نصب ۸ متر مربع پرده کرکره چوبی