پروژه بازسازی آقای امیری

پروژه بازسازی آقای سمیعی

پروژه بازسازی شرکت همکار معدن آسیا

پروژه بازسازی منزل آقای کرمانی

پروژه بازسازی آقای صمیمی

پروژه بازسازی خانم آهن خای

پروژه بازسازی آقای شیریان

پروژه بازسازی فست فود دیگی تنوری

پروژه اجرای دکوراسیون داخلی آقای میرزایی

بازسازی بنیاد امام رضا (ع)