غرفه مکانی برای نمایش فروش کالا و ارایه خدمات است. غرفه، اصولا الگویی از کار شرکت کننده است،  هر چه ماهرانه تر در طراحی و چیدمان ان با توجه به نوع و هدف شرکت عمل گردد به همان نسبت واقعیت شرکت بهتر انعکاس می یابد و باید به شکلی طراحی، ساخته، چیدمان و اداره گردد که فلسفه وجودی و موضوع فعالیت شرکت را به نمایش بگذارد.و جذابیت بصری داشته باشد.

غرقه فقط یک اثر هنری نیست و نباید فقط به یک بعد آن توجه گردد بلکه قبل از هر چیز محلی برای معرفی شخصیت شرکت و پیشبرد اهداف آن می باشد. بطور خلاصه می توان عنوان نمود یک غرفه نمایشی باید دارای ویژگی های زیر باشد:

۱- جذابیت لازم    

 ۲- هماهنگ با نوع کالاهای نمایشی      

 ۳-  وضعیت مکانی مناسب                

۴- قابل درک بودن پیام طرح برای بیننده

 ۵- طراحی مناسب با کالاهای قابل ارایه