نور در سالن پذیرایی

استفاده از نور طبیعی اهمیت زیادی دارد همچنین در مورد نور مصنوعی بهتر است در فضای نشیمن از نور های متمرکز استفاده نشود، استفاده از نور های مخفی در ایجاد آرامش این فضا مناسب تر به نظر می رسند.

کف اتاق  با سنگ، سرامیک و یا پارکت فرش می شود. جنس و رنگ پوشش هایی که برای کف خانه، از جمله فضای نشیمن و پذیرایی استفاده می شود می بایست با جنس و رنگ دیوارها و آنچه که به عنوان رنگ و رویه مبلمان یاد می شود همخوانی داشته باشد.