يکي از مکان هايي که قطعا نوع طراحي و دکوراسيوني که در ان به کار مي رود مي تواند به  شدت بر ميزان جذب مشتري تاثير گذار باشد. قطعا محيط رستوران است. همه ما معمولا يک رستوران با کيفيت و با کلاس را از روي نماي بيروني و نوع دکوراسيوني که درون ان انجام شده است شناسايي مي کنيم و بي انکه حتي يک بار غذاي آنرا تست کرده باشيم به صرف اينکه از طراحي با کلاس و شيکي درون ان استفاده شده است و در واقع طراحي داخلي رستوران به صورت مدرن مي باشد فکر مي کنيم اين مي تواند بهترين گزينه براي خريد غذا باشد. طراحي دکوراسيون داخلي براي رستوران بايد به نوعي اجرا شود که جذب مشتري کند. دکوراسيون داخلي رستوران بايد محيط آرام بخش و در عين حال پر از انرژي مثبت باشد.